Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí funkovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu

Výběrové řízení na Modernizaci sociálního zařízení základny Dlažky

Výběrové řízení na Modernizaci sociálního zařízení základny Dlažky
5.8.-18.10. 2015
akce pro dospělé


Místo: Základna Dlažky Rajnochovice
Začátek akce: 5.8.2015 11:32
Konec akce: 18.10.2015 10:00
Vedoucí:
Cena:
Sleva:
Výběrové řízení na modernizaci sociálního zařízení (budova 767 na výpisu z katastru) naší základny v Rajnochovicích je součástí celkového projektu modernizace základny Duha klubu Dlažka. Časový harmonogram výběrového řízení:
a) Informace:
3.7. 2015 Základní informace na webové stránce Dlažky (zde)
14.9.2015 10:00 - 12:00 Prohlídka základny Dlažky v Rajnochovicích
14.-16.9.2015 Dotazy
b) Termíny podání nabídek a vlastní výběrové řízení:
17.9.2015 13:00 - 16:00 osobně v kanceláři Duha klubu Dlažka v Přerově  nebo do 18.9.2015 10:00 poštou (bereme jen ty, které do tohoto termínu pošta doručí).
18.9.2015 11:00 Otevírání obálek a posouzení žádostí
21.9.2015 Seznámení s výsledky výběrového řízení.

Základní podmínky výběrového řízení dle § 53 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
1. Přijaty budou jen nabídky obsahující všechny náležitosti.
2. Modernizace bude provedena v rozsahu dle projektu do 30.11.2015.
3. Maximální cena za modernizaci bude 774.750,- Kč (a to včetně DPH). 
4. Posouzeny budou nabídky dle dvou hlavních kritérií a to nabídková cena (60%) a kvalita nabídky a zkušenosti (40%). 
5. Posouzeny budou nabídky uchazečů, kteří splní následující požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady. Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a)  který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
b)  který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo‚
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
c)   který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
d)  vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
e)  který není v likvidaci;
f)   doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má uchazeč sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky;
g)  který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ustanovení § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
h)  který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
k)  kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení.
 
6. Uchazeč musí splnit technické kvalifikační předpoklady. Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží seznam významných stavebních prací realizovaných uchazečem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Pro prokázání splnění tohoto dílčího technického kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň tak, žesoučástí seznamu významných dodávek musí být alespoň dvě významné stavební práce odpovídající předmětu plnění zakázky. Součástí je i výpis z obchodního rejstříku potvrzující kvalifikaci uchazeče.                                                              
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky                                                                                                                                  Nabídka bude zadavateli předložena v této struktuře (obsahu a členění) :                                                                                                a) "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky);                                                                             
b)  doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů  předpokladů;                                                                          c)  doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů                                                                                                  d)  nabídkovou cenu stanovenou dle bodu 8 a 10 této výzvy;                                                                                                                   e)   návrh obchodní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřený otiskem razítka.
Podání nabídek                                                                                                                                                                                           Nabídka bude zadavateli předložena v této formě:                                                                                                                              Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zadavateli předložena ve struktuře (obsahu a členění) podle této výzvy. Nabídka bude zadavateli podána v jednom originálním vyhotovení (svazku). Nabídka musí být podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.     
Výhrady zadavatele
Podanou nabídku nelze měnit. Varianty nabídky zadavatel nepřipouští. Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která nejlépe splní uvedená kritéria. Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek Do okamžiku uzavření smlouvy je zadavatel oprávněn toto výběrovém zení kdykoli zrušit, popř. odmítnout všechny podané nabídky. Vybranému uchazeči nevzniká nárok na uzavření smluvního vztahu se zadavatelem. Zrušení výběrového řízení zadavatel vyzvaným uchazečům písemně oznámí. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nebyly zpracovány podle podmínek stanovených zadavatelem (kvalifikace, obsah nabídky atd.). Zadavatel si vyhrazuje právo na základě předložených nabídek vyžádat od vybraných uchazečů doplňující informace. Žádný uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.

 

 


Modernizace-socialniho-zarizeni-pruvodni-zprava-projektu.pdf
Modernizace-socialniho-zarizeni-pruvodni-zprava-projektu.pdf
Novy-vypis-z-katastru-zakladna-Duha-Klub-Dlazka-Rajnochovice.pdf
Novy-vypis-z-katastru-zakladna-Duha-Klub-Dlazka-Rajnochovice.pdf
Rajnochovice-socialky-fotografie.doc
Rajnochovice-socialky-fotografie.doc
Uvodni-list-projektu.jpg
Uvodni-list-projektu.jpg
Vykres-001.pdf
Vykres-001.pdf
Vykres-002.pdf
Vykres-002.pdf
Vykres-003.pdf
Vykres-003.pdf
Vykres-004.pdf
Vykres-004.pdf
Vykres-005.pdf
Vykres-005.pdfInformace o akcích Klubu Dlažka
Akce již proběhla, není možné se přihlásit.